โปรไฟล์ผู้ขาย

About วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสันมหาพนสมุทรไพรอินทรีย์
ประสบการณ์การปลูกและแปรรูปยาวนานกว่า 20 ปีสายพันธุ์ท้องถิ่น ไม่กลายพันธุ์ พื้นที่เพาะปลูกกลุ่มน้ำแม่แตง ให้สารออกฤทธิ์สูงที่สุด เพาะปลูกด้วยระบบเกษตรออร์แกนิคสากล คัดเลือกใบอ่อน 3 คู่นับจากยอดมาแปรรูป เก็บใบผักในเวลาเช้า และแปรรูปภายใน 1 วันแปรรูปด้วยกระบวนการที่ออกแบบให้คงคุณค่าสารอาหารกระบวนการผลิตสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน มีงานวิจัยรองรับทั้งในและต่างประเทศ ช่วยเหลือชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ คำนีงถึงการตอบแทนชุมชนและสิ่งแวดล้อม
บนเว็บโซเชียล
Copyright © 2017 KASETIN-C, Inc. All rights reserved.