โปรไฟล์ผู้ขาย

About บริษัท เชียงใหม่ออแกนนิค แอนด์ สปา จำกัด
เริ่มก่อตั้งตั่งแต่ปี 2548 โดยมีนโยบายสร้างโรงงานที่เน้นการผลิตสินค้าปลอดสารเคมี เริ่มต้นจากการผลิตสบู่ โดยวัตถุดิบจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ วิถีทางเกษตรอินทรีย์สามารถรักษาสภาพดินให้อุดมสมบูรณ์และดำรงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อม โรงงานก่อตั้งขึ้นจากการสนับสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือNIA
บนเว็บโซเชียล
Copyright © 2017 KASETIN-C, Inc. All rights reserved.